Follow me :
© 2012 RIGHTMAN CO., LTD.
DESIGN BY IDS TEAM

พิพิธภัณฑ์เหรียญ

พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถูกสร้างโดยใช้อาคารสำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เดิม นั้นมีความเหมาะสม ที่ตั้งอยู่ภายในเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ อันเป็นพื้นที่เขตท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นที่แรกในประเทศไทยที่มีการรวบรวมเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทยสมัยต่างๆ เหรียญกษาปณ์จากต่างประเทศ และเรื่องราวความรู้ นิทรรศการ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหรียญอยู่ภายใต้หลังคาเดียว
ทางไร้ท์แมนได้ดำเนินการก่อสร้างพิ
พิธภัณฑ์เหรียญ ในระยะที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย นิทรรศการถาวร (จุดกำเนิดการแลกเปลี่ยน) นิทรรศการชั่วคราว ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ งานตกแต่งภูมิถาปัตย์ งานออกแบสื่อสิ่งพิมพ์ งานออกแบบตราสัญลักษณ์ และกำลังดำเนินการออกแบบ พิพิธภัณฑ์เหรียญ ในระยะที่ 2 ซึ่งประกอบไปด้วยนิทรรศการถาวร ห้องสมุดและ gallery
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!