Follow me :
© 2012 RIGHTMAN CO., LTD.
DESIGN BY IDS TEAM

GreeNEDucation
201709121116191248.png

ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ (GreeNEDucation) บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด ท่องไปในเมืองเก่าลพบุรี ขุมทรัพย์ของพลังงานในอดีต เรียนรู้ว่าการใช้พลังงานฟอสซิลผ่านภาพยนตร์ 360
บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด
ท่องไปในเมืองเก่าลพบุรี ขุมทรัพย์ของพลังงานในอดีต เรียนรู้ว่าการใช้พลังงานฟอสซิลผ่านภาพยนตร์ 360 และพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ Sun theater พร้อมสนุกกับเกมผลิตไฟฟ้าที่หล่อเลี้ยงเมืองโซล่าร์เซลล์แห่งอนาคต
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!