Follow me :
© 2012 RIGHTMAN CO., LTD.
DESIGN BY IDS TEAM

World Tapioca Conference 2018)
201312180027298854.png

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงานประชุมมันสำปะหลังนานาชาติปี 2561
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงานประชุมมันสำปะหลังนานาชาติปี 2561 (World Tapioca Conference 2018) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มันสำปะหลัง มุ่งเน้นการนำเสนอคุณค่าที่เป็นประโยชน์ของมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย ภายใต้แนวคิด Sustainable Life cycle วงจรชีวิตที่สมบูรณ์แบบของมันสำปะหลังที่สร้างประโยชน์อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน เป็นพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกๆ ส่วน สมกับเป็น The Magic Plant หรือพืชมหัศจรรย์ โดยนำเสนอเป็น 7 โซน ได้แก่ มันไม่ธรรมดา จัดแสดงมันสำปะหลังหัวใหญ่ ได้เวลามัน นำเสนอเนื้อหาความเป็นมา นวัตกรรมและการผลิตมันสำปะหลังของไทย ของมันต้องมี นำเสนออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้มันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบ การแปรรูป ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในชีวิตประจำวัน และการส่งออกมันสำปะหลังของไทย อัศจรรย์มันไทย นำเสนอผลงานวิจัยและการพัฒนามันสำปะหลังของไทย มันยอดเยี่ยม จัดแสดงผลงานเกษตรกรดีเด่น มามันกันเถอะ จุดสาธิตและกิจกรรม และโซนที่ 7 คุยกันมันมันส์ คลินิกให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับมันสำปะหลังโดยผู้เชี่ยวชาญ
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!