Follow me :
© 2012 RIGHTMAN CO., LTD.
DESIGN BY IDS TEAM

ASEAN Cultural Center
201709121116191248.png

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน มิติใหม่ของการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อให้เป็นต้นแบบแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งอาเซียน นำเสนอการตีความด้านวัฒนธรรมร่วมในมิติใหม่ที่แสดงให้เห็นความหลากหลาย คล้ายคลึงและโดดเด่นของวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกที่สะท้อนถึงรากทางวัฒนธรรมร่วมกัน ผ่านเทคโนโลยีสุดทันสมัย มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน พร้อมเปิดรับการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมจากทุกประเทศสมาชิกในทุกมิติ

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ตั้งอยู่บนพื้นที่รวมกว่า 600 ตร.ม. แบ่งออกเป็นนิทรรศการถาวรที่มีความสอดคล้องสมบูรณ์ของเนื้อหาในแต่ละส่วน รวมทั้งพื้นที่การมีส่วนร่วมและเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!
 GARUDA MUSEUM IS NOW SHOWING!